Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre www.miragrafik.sk

Článok I. – Úvodné ustanovenia

Článok I. – Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vydáva Miroslava Pavlinská – Miragrafik, so sídlom na adrese Košická 15, 044 71 Čečejovce, IČO: 53 440 153, DIČ: 1126944544, Číslo živnostenského registra: 830-22397, VAT ID: SK09 0900 0000 0051 7500 7944, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Košice-okolie, e-mailová adresa: pavlinska.miroslava@gmail.com, tel.: +421 908 154 756. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Masarykova 10, 041 01 Košice.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi Miroslava Pavlinská – Miragrafik ako dodávateľom a zákazníkom ako objednávateľom.

Objednávateľom je fyzická osoba staršia ako 16 rokov alebo právnická osoba, ktorá si u dodávateľa objednáva webdizajnové, grafické, fotografické služby a korektúry textov alebo iné služby súvisiace s procesom web dizajnu, grafiky, fotografie a korektúrami textov.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vydáva Miroslava Pavlinská – Miragrafik, so sídlom na adrese Košická 15, 044 71 Čečejovce, 

IČO: 53 440 153, 
DIČ: 1126944544,
Číslo živnostenského registra: 830-22397,
VAT ID: SK09 0900 0000 0051 7500 7944, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Košice-okolie,
e-mailová adresa:
pavlinska.miroslava@gmail.com,
tel.č: +421 908 154 756.
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Masarykova 10, 041 01 Košice.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi Miroslava Pavlinská – Miragrafik ako dodávateľom a zákazníkom ako objednávateľom.

Objednávateľom je fyzická osoba staršia ako 16 rokov alebo právnická osoba, ktorá si u dodávateľa objednáva webdizajnové, grafické, fotografické služby a korektúry textov alebo iné služby súvisiace s procesom web dizajnu, grafiky, fotografie a korektúrami textov.

Článok II. – Predmet zmluvy

Dodávateľ sa na základe zmluvy zaväzuje poskytnúť objednávateľovi webdizajnové, grafické, fotografické služby a korektúry textov alebo iné služby súvisiace s procesom webdizajnu, grafiky, fotografie a korektúrami textov a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby dohodnutú cenu.

Článok III. – Objednávka, uzavretie zmluvy, dodanie služby

1. Objednávka musí obsahovať určenie druhu služby, rozsah, cenu služby, termín a spôsob dodania služby. Objednávku môže objednávateľ zadať:

a. prostredníctvom e-mailu na adrese pavlinska.miroslava@gmail.com

b. vyplnením formuláru na stránke dodávateľa: https://www.miragrafik.sk/objednavka/

c. osobne na adrese Košická 15, 044 71 Čečejovce

2. K uzavretiu zmluvy dochádza:

a. podpisom zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom spravidla v sídle dodávateľa (písomným potvrdením objednávky) alebo

b. prijatím objednávky zo strany dodávateľa prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) v prípade, ak sa strany dohodli na komunikácii v elektronickej podobe, pričom zmluva je uzavretá doručením e-mailu dodávateľa potvrdzujúcim prijatie objednávky objednávateľovi.

3. Dodávateľ je povinný dodať službu objednávateľovi v termíne podľa objednávky.

Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať službu v dohodnutom termíne, ak bol o tejto situácii bezodkladne informovaný a bol mu oznámený nový termín dodania služby. Ak sa službu nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej primeranej lehote, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

Ak objednávateľ pri uzavretí zmluvy výslovne informoval dodávateľa, že má záujem len na včasnom dodaní služby, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie služby. Dodávateľ vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za službu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní na určený bankový účet. V dodacej lehote nie je zohľadnená doba doručovania služby (doručovanie poštou alebo kuriérom).

4. Dodanie webdizajnových, grafických, fotografických služieb a korektúr textov alebo iných služieb súvisiacich s procesom web dizajnu, grafiky, fotografie a korektúrami textov sa uskutoční spôsobom uvedeným v objednávke, a to buď:

(i) osobným prevzatím webdizajnových, grafických, fotografických služieb a korektúr textov alebo iných služieb súvisiacich s procesom web dizajnu, grafiky, fotografie a korektúrami textov objednávateľom v sídle dodávateľa, pričom objednávateľ potvrdí prijatie služby svojím podpisom, alebo

(ii) odoslaním webdizajnových, grafických, fotografických služieb a korektúr textov alebo iných služieb súvisiacich s procesom web dizajnu, grafiky, fotografie a korektúrami textov objednávateľovi elektronickou poštou (e-mailom), pričom doručenie webdizajnových, grafických, fotografických služieb a korektúr textov alebo iných služieb súvisiacich s procesom web dizajnu, grafiky, fotografie a korektúrami textov je objednávateľ povinný potvrdiť e-mailom bezodkladne po tom, čo mu bola služba poskytnutá

Objednávateľ je povinný potvrdiť prijatie služby e-mailom bezodkladne po tom, čo bola služba poskytnutá. Ak objednávateľ bez preukázateľného závažného dôvodu odmietne potvrdiť prijatie služby alebo jej prijatie nepotvrdí do 24 hodín od jej poskytnutia, služba sa považuje za riadne poskytnutú.

5. Spolu so službou doručí dodávateľ objednávateľovi účtovný doklad (faktúru).

Článok IV. – Práva a povinnosti strán

1. Objednávateľ udeľuje svoj výslovný a neodvolateľný súhlas na začatie poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdzuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetky informácie potrebné k vyhotoveniu zákazky, ak o to požiada, prípadne určí kontaktnú osobu, s ktorou môže ohľadom zákazky dodávateľ komunikovať. Ak objednávateľ požaduje vyhotoviť zákazku podľa referencií, je povinný referencie dodať.

Článok V. – Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku kedykoľvek do času jej prijatia zo strany dodávateľa v zmysle bodu 2 Článku III týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní webdizajnových, grafických, fotografických služieb a korektúr textov alebo iných služieb súvisiacich s procesom web dizajnu, grafiky, fotografie a korektúrami textov, keďže ide o prípad začatia poskytovania služby resp. poskytnutia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s §4 ods. 6 a §7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z.

3. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní webdizajnových, grafických, fotografických služieb a korektúr textov alebo iných služieb súvisiacich s procesom web dizajnu, grafiky, fotografie a korektúrami textov, ak zdrojový súbor obsahuje údaje, ktoré sú urážlivé, obscénne alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Článok VI. – Cena a fakturácia

1. Ceny poskytovaných služieb sú stanovené na základe hodinovej sadzby 8 €/h platnej v čase uzavretia zmluvy alebo na základe osobitnej cenovej kalkulácie.

2. Cena služby je splatná najneskôr spolu s dodaním služby, ak nebolo dohodnuté inak. Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa uhradenie preddavku až do výšky 100 % z ceny služby. Splatnosť preddavku je 5 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. Do času zaplatenia preddavku nie je dodávateľ povinný poskytnúť službu resp. začať s jej poskytovaním.

3. Dodávateľ vystaví daňový doklad (faktúru), ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do termínu splatnosti a spôsobom uvedeným na daňovom doklade. Štandardný termín splatnosti je 14 dní.

Článok VII. – Zachovanie mlčanlivosti a ochrana osobných údajov

1. Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré objednávateľ poskytne dodávateľovi a ktoré neboli objednávateľom zverejnené alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné.

2. Dodávateľ bude:

a) zaobchádzať s informáciami ako s prísne dôvernými a podnikne všetky opatrenia, aby ostali dôverné,
b) používať a aplikovať informácie výlučne na účely súvisiace s predmetom zmluvy,
c) pristupovať k informáciám tak, aby v žiadnom prípade neboli zverejnené ani poskytnuté tretej strane a aby neboli použité ani na iný účel ako na predmet zmluvy a súvisiace úkony.

3. Na účely splnenia tohto záväzku sa dodávateľ zaväzuje dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v získaných informáciách, najmä:

a) aby nedošlo k odovzdaniu informácií tretej osobe
b) aby nedošlo k zverejneniu informácií
c) aby nedošlo k rozmnoženiu a rozšíreniu poskytnutých informácií
d) aby sa k informáciám nedostali neoprávnené osoby,
e) aby nedošlo k úniku informácií akýmkoľvek konaním, aj nedbalosťou.

4. Zadaním objednávky udeľuje objednávateľ (fyzická osoba) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke so zámerom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

Dodávateľ spracováva osobné údaje objednávateľa (fyzickej osoby) na účely splnenia zmluvy a plnenia záväzkov voči objednávateľovi, a to pri kontaktovaní objednávateľa v súvislosti s vybavovaním zákazky, poskytnutím služby a vystavením faktúry.

Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje objednávateľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretím osobám, s výnimkou ak ide o splnenie zákonnej povinnosti dodávateľa podľa všeobecne platných právnych predpisov (daňový úrad, policajný orgán, iné štátne orgány), alebo osobám, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie zákazky.

Databáza osobných údajov je chránená pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Dodávateľ spracováva osobné údaje objednávateľa v tomto rozsahu: meno a priezvisko, fakturačná adresa, prípadne adresa dodania služby, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

Článok VIII. – Reklamácia

Reklamáciu uskutočnenej služby je objednávateľ povinný uplatniť u dodávateľa písomne poštou na adresu sídla dodávateľa, alebo elektronickou poštou (e-mailom na pavlinska.miroslava@gmail.com) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa jej poskytnutia, v opačnom prípade nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby sú uplatnené oneskorene a zanikajú.

V reklamácii služby je nutné uviesť číslo objednávky/zmluvy, popísať dôvod a charakter chýb, prípadne doložiť existenciu chýb záznamom.

V prípade oprávnenej reklamácie je dodávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu v primeranej lehote, prípadne poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny služby.

Článok IX. – Riešenie sporov

Objednávateľ s dodávateľom sa dohodli, že v súvislosti s akýmikoľvek spormi platí právny poriadok Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou a v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť zmierne riešenie sporu, bude spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.

Informácia pre spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“):

Ak nie je objednávateľ spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu.

Ak dodávateľ žiadosť objednávateľa zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má objednávateľ právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“).

ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Návrh môže objednávateľ podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže objednávateľ podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Článok X. – Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a objednávateľom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy, individuálne dohodnutými podmienkami, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Miroslava Pavlinská – Miragrafik si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky.

Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.miragrafik.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 10. decembra 2020.

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu