Contact

Contact – graphic designer, web designer, photographer

Business name: Miroslava Pavlinská – Miragrafik
Address: Košická 541/15, 044 71 Čečejovce, Slovakia
ID No: 53 440 153
Subject incorporated in the Trade Register of the Košice environs District Court since 12.11.2020
Trade registry number: 830-22397

email: pavlinskamiragrafik@gmail.com

You can contact me also via contact form down below. The reply will be sent to your email address between 7:00 AM to 4:00 PM or the following work day. Before sending a message, please check, if everything is written correctly. For the sake of keeping a string of emails, I recommend replying to the same message you have started the communication with. All the information about ordering a service, delivery, payment methods and your rights can be found in Terms and Conditions, or in Consumer Protection Act. 

Business name: 
Miroslava Pavlinská – Miragrafik
Miesto podnikania:
Košická 541/15
044 71 Čečejovce
IČO: 53 440 153

Miroslava Pavlinská – Miragrafik je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice-okolie od 12.11.2020

Číslo živnostenského registra:
830-22397

email: pavlinskamiragrafik@gmail.com

Pred odoslaním Vašich otázok prostredníctvom formulára si, prosím, skontrolujte správnosť údajov. 

V záujme zachovania reťazca emailov odporúčam  odpovedať na tú istú správu, ktorou komunikáciu začnete. 

Bližšie informácie o podmienkach objednávania, dodania, platenia a Vašich právach spotrebiteľa nájdete aj v Terms and Conditions, or in Consumer Protection Act. 

Fields marked with a red star are mandatory.

Fields marked with a red star are mandatory.

Complaints can be submitted via contact form, email or phone call. The matter of complaint can be an objection or a note of a consumer in regards to insufficient fulfillment of the agreement, if a consumer thinks, that a provided service has flaws or it hasn´t been provided according to the agreement, or if the provider of the service broke the rules and obligations arising from the generally binding legislation or a contract. 

Your complaints will be handled as soon as possible, but no later than 30 days after the request. This can be prolonged by 30 days at most in an extreme cases. If you file a complaint within the first 12 months after the purchase, I can dismiss your request only on the basis of the expert evaluation. Personal contact is not possible at the moment due to the coronavirus pandemic.

Complaints máte možnosť vybaviť via contact form, email or phone call

Predmetom reklamácie môže byť námietka alebo pripomienka spotrebiteľa k nedostatkom plnenia zo zmluvy o poskytnutí služby, ak sa spotrebiteľ domnieva, že poskytnutá služba má vady alebo služby neboli poskytovateľom poskytnuté riadne, prípadne ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil pri poskytovaní služby svoje povinnosti, vyplývajúce mu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo zmluvy. 

Your complaints will be handled as soon as possible, but no later than 30 days after the request. 

Pri mimoriadne zložitých problémoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o 30 dní. Ak ste reklamáciu uplatnili počas prvých 12 mesiacov od kúpy, 

Vašu žiadosť môžem zamietnuť len na základe odborného posúdenia. 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu