Posters

Posters and their evolution across history

Posters and their evolution across history

Litography or stonepress, was discovered in the year 1798. But even years later the technology was too expensive for poster production.

In the year 1891 Toulouse-Lautrec created an art piece Moulin Rouge, thus elevating the art status of posters to higher level and launching the poster craze.

Every country used posters to adress and promote the uniquenes of their culture and society. In France there were posters promoting coffee shops and cabarets. In Italy the theme was opera and fashion, in Spain bull fighting and festivals and in America circus, bicycles and literary newspapers.

During wartime posters became tools of propaganda. They helped to promote war, recruit soldiers, collect donations and mock enemies.

Second World War elevated posters to the level of radio and press. In 1920s, photographs started to be used on posters in Soviet Union.

The appearance of posters changed during the centuries to accommodate to the evolving needs of the society, but they still play a significant role. Lately there has been a great discussion whether to choose more traditional way of print advertising, or to go fully online. One does not exclude the other however. Both can compliment each other very effectively. Classic printed posters of a modern world often contain QR codes, hashtags, links to websites and information about competitions on social media, which motivates your customers to take the action and effectively raises the awareness about your online business.

author of the text and graphic design: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

Litografia, teda kameňotlač, bola objavená v roku 1798, ale ešte roky potom bola táto technológia príliš drahá na produkciu plagátov.

V roku 1891 Toulouse-Lautrec vytvoril dielo Moulin Rouge. Pozdvihol tým status plagátov na vyššiu úroveň a spustil plagátový ošiaľ.

Každá krajina plagátmi oslovovala a propagovala jedinečnosť svojej kultúry a spoločnosti. Vo Francúzsku to boli plagáty kaviarní a kabaretov. V Taliansku opera a móda, v Španielsku býčie zápasy a festivaly, v Amerike cirkus, bicykle a literárne denníky.

Počas vojen slúžili plagáty ako prostriedok propagandy. 

Pomocou nich sa aktivizovalo, verbovalo, zbierali sa príspevky a zosmiešňovali súperi.

Druhá svetová vojna pozdvihla plagát na úroveň rádia a tlače. Používanie fotografií na plagátoch sa začalo v 20. rokoch v Sovietskom zväze.

Úloha a vzhľad plagátu sa počas storočí zmenili, aby sa prispôsobili vyvíjajúcim sa potrebám spoločnosti, ale stále v nej zohráva významnú úlohu. 

V poslednom čase sa vedú veľké debaty, či zvoliť tradičnú tlačovú reklamu, alebo sa preniesť do online sféry. Jedno druhé pritom nevylučuje. Naopak, obe svety sa môžu veľmi výhodne a šikovne dopĺňať. 

Klasické tlačené plagáty dnes často obsahujú napr. QR kódy, hashtagy, odkazy na stránky a informácie o súťažiach na sociálnych sieťach, čo aktivizuje zákazníka a efektívne zvyšuje povedomie o Vašom online podnikaní.

author of the text and graphic design: Miroslava Pavlinská
www.miragrafik.sk | webdesign, graphic design and photography

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu